Tým

Na aktivitách IVS se kromě pracovníků MU podílejí i studenti doktorandského, magisterského a bakalářského studia, čímž naplňují spojení studia s praxí a současně za příznivých podmínek umožňují obcím realizaci jejich požadavků. Díky dlouholetému fungování ESF MU také IVS spolupracuje s různými odborníky z praxe.

Ředitel IVS

FHIng. Filip Hrůza působí jako asistent na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty (ESF)  MU a ředitel Institutu veřejné správy při ESF MU. Zabývá se hlavně problematikou finančního řízení v soukromém i veřejném sektoru se zaměřením na města a obce. Dlouhodobě působí v odborných výborech a komisích na úrovní městských části statutárního města Brna (finance, školství, sport, výstavba). Podílí se na řešení projektů pro veřejnou správu a územní samosprávu i mezinárodních projektů. Působí také v oblasti sportu jak z pohledu sportovních klubů, tak provozovatelů sportovních areálů.

Interní a externí odborní konzultanti IVS

doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. je pracovníkem Katedry veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU a konzultantem Institutu veřejné správy ESF MU. Dlouhodobě se edukačně, výzkumně i publikačně zaměřuje na problematiku veřejných financí a veřejné správy s důrazem na územní samosprávu. V předmětné oblasti byl vedoucím týmu řady projektů pro GAČR, MMR ČR, KrÚ JMK apod. Je členem zkušební komise pro zkoušky ověřování zvláštní odborné způsobilosti k výkonu státní správy na úseku finančního hospodaření a rozpočtová pravidla MV ČR. Byl také členem Akreditační komise MV ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. je pracovníkem Geografického ústavu Přirodovědecké fakulty MU a externím konzultantem IVS ESF MU. Dlouhodobě se věnuje výuce, výzkumu a vývoji v oblastech kartografie, geoinformatiky a geovizualizace, ale také přípravě, zpracování a vedení různých výzkumných a aplikovaných projektů. Má také zkušenosti se spoluprací s aplikační sférou v oblasti geoinformačních technologií, dále pak také přípravou a zpracováním zakázek v oblasti veřejné správy a správců sítí. Je místopředsedou České asociace pro geoinformace a členem hlavního výboru České geografické společnosti.

Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. je odborným asistentem Katedry veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU a konzultantem IVS ESF MU. V minulosti působil na Univerzitě obrany, kde přednášel problematiku bezpečnosti a krizového řízení z pohledu veřejné správy. Odborně i pedagogicky zaměřuje na veřejné finance, environmentální ekonomii a problematiku veřejné správy z pohledu decentralizovaných orgánů. Dlouhodobě spolupracuje s významnými institucemi ve veřejné správě jak na centrální úrovni, tak i na regionální a místní. Podílel se na řešení několika aplikovaných projektů pro orgány veřejné správy zejména z pohledu dopadu na životní prostředí.

Ing. Vilém Pařil, Ph.D. je odborným asistentem na Katedře regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty MU a konzultantem Institutu veřejné správy. Zabývá se především problematikou hodnocení rozvojových investičních záměrů v oblasti dopravy a infrastruktury, a to z hlediska dopadů na životní prostředí a regionální rozvoj (podnikatelské prostředí, mobilita obyvatelstva apod.). Navazujícím profilovým tématem je problematika strategického a územního plánování především na regionální a lokální úrovni. Podílí se na řešení záměrů pro územně samosprávné celky i implementační orgány regionální politiky, či pro zájmové subjekty působící ve specifických rozvojových oblastech.

Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D. je konzultantkou IVS ESF MU. Pracuje na Katedře regionální ekonomie a správy ESF MU, kde se zaměřuje obecně na problematiku veřejné správy a konkrétněji na vybraná specifika managementu veřejné správy a s tím související oblasti kontroly ve veřejné správě z hlediska ústředních i územních orgánů (obcí, krajů, dalších úřadů). Dalším významným tématem zájmu je stav a fungování venkova v souvislosti s možnostmi jeho dalšího rozvoje. V minulosti získala zkušenosti jako tajemnice obecního úřadu. Působí také ve školské samosprávě a rozvíjí spolkovou činnost.

Ing. Věra Vráblíková je odbornou ekonomickou referentkou na Městkém úřadě Hrušovany nad Jevišovkou a externí konzultantkou IVS ESF MU. Má více než 20-leté zkušenosti v oboru, z čehož téměř třetinu ve vedoucí pozici. Je expertkou v oblastech jako rozpočet, personalistika, účetnictví a strategické plánování.

Anna Čarková patří mezi externí pracovnice Institutu veřejné správy. Je dlouhodobě uznávanou a úspěšnou manažerkou ve veřejném sektoru. Aktuálně působí jako manažerka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, která sdružuje 45 obcí. Je členkou výboru Národní sítě MAS a mimo jiné působila jako starostka obce.

PR pracovník IVS

Martin Vérteši  je členem týmu IVS a v jeho rámci se věnuje rozvoji PR aktivit. Je šéfredaktorem newsletteru Inteligentní veřejná správa vydávaného Institutem veřejné správy. Studuje Mediální studia a žurnalistiku a Politologii na FSS MU, přispívá do několika periodik, např. časopisu Fakulty sociálních studií Atrium. Je aktivní v neziskovém sektoru v práci s dětmi a mládeží a spolupracuje také se střediskem volného času Lužánky.

 

 

Výkonná asistentka IVS 

Petra Košárková působí v našem Institutu veřejné správy jako výkonná asistentka od června 2016. Zaměřuje se na pravidelný monitoring aktuálních možností, organizační management pro akce IVS a management databází. Je studentkou Hospodářské politiky na ESF MU.

Nadcházející akce

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné nadcházející akce.

Naše projekty

Naši partneři